skip to content

Algemene Voorwaarden en garantiebepalingen.

Algemene Voorwaarden ingaande 03 december 2015.

 

MHR Webshop

Kalimantanstraat 52

7512 HM Enschede

Telefoon: 053-5745780

 

 

1 Definitie's

I. Onder koper wordt verstaan de opdrachtgever, koper en iedere afnemer die aan MHR Twente een opdracht geeft en/of met deze een overeenkomst heeft gesloten.

II. Onder verkoper of leverancier word bedoeld MHR Twente te Enschede en alle activieteiten onder naam van scootermarktplaats, MHR Twente, en mhr webshop.

2 Toepasselijkheid:

I. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de koper en MHR Twente gesloten overeenkomsten.

II. De overeenkomst tussen MHR Twente en de koper wordt beheerst door het Nederlands recht.  

3 Overeenkomst:

I. Een overeenkomst tussen partijen komt schriftelijk of mondeling tot stand, danwel doordat MHR Twente met uitvoeringshandelingen is begonnen.

II. Een overeenkomst met MHR Twente is rechtsgeldig op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres.
Het is hierbij niet van belang of de order via de website of telefonisch is besteld.

IV. De klant kan zijn on-line bestelling ontbinden, het product moet binnen 14 dagen na plaatsingsdatum bij ons binnen zijn in de originele verpakking, melden d.m.v. een e-mail te sturen via het contactformulier op de website, kosten terugzenden zijn voor rekening van de klant, mhr webshop restitueert het aankoopbedrag plus de verzendkosten.

V. Omruilen van een product na kontante betaling is binnen 48 uur mogelijk zolang het product onbeschadigd en ongebruikt is, uitgesloten hiervan zijn motorvoertuigen. 

4 Betalingen:

I. Betalingen kunnen geschieden op door MHR Twente aangegeven wijze. Ook kunnen betalingen plaatsvinden via de financieringsmaatschappij waarmee MHR Twente werkt.

II. Door het ondertekenen van een overeenkomst met de financieringsmaatschappij verklaart de koper dat hij/zij instemt met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de betreffende financieringsmaatschappij. Tevens verklaart koper dat de door hem/haar opgegeven gegevens in de overeenkomst met de financieringsmaatschappij juist en volledig zijn.

III. Alle prijzen op de website zijn in euro's en inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten.

 

5 Levering:

I. Levering geschiedt op het huisadres van koper of op het bedrijfsadres van MHR, prijzen zijn alleen geldig voor verzending binnen Nederland en België

II. Het risico van de af te leveren zaken gaat over bij aflevering van de zaken, op de plaats van aflevering.

III. De prestatie van MHR Twente wordt in elk geval als deugdelijk gezien als koper de geleverde zaak in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt of aan derden heeft geleverd of in gebruik heeft laten nemen.

IV. Reclame dient altijd schriftelijk of via mail te geschieden, onder opgave van redenen.

V. In geval van reclame is MHR Twente slechts gebonden tot reparatie van niet of niet deugdelijke geleverde zaken. Hierbij zijn ook de door de fabrikant van de geleverde zaak geldende garantiebepalingen van toepassing.

VI. De normale levertermijn voor shopartikelen bedraagt 3 werkdagen, voor kentekenplichtige voertuigen maximaal 8 werkdagen, tenzij anders is overeengekomen. Indien deze levertijd niet haalbaar is, zal MHR Twente de afnemer hiervan tijdig op de hoogte stellen en de mogelijkheid bieden de overeenkomst te ontbinden, een vervangend product te kiezen, dan wel een nieuwe levertijd overeen te komen.

VII. De overeengekomen leveringstermijn heeft niet tot strekking dat MHR Twente na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is, de afnemer heeft het recht na afloop van deze termijn de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, aanspraak op enigerlei vergoeding is nadrukkelijk uitgesloten.

VIII. Transportschade dient terstond te worden gemeld bij MHR Twente, doch uiterlijk 24 uur na ontvangst.

 

6 Garantie:

I. De garantie die op de door MHR Twente geleverde zaken van toepassing is betreft een garantie die verleend wordt door de fabrikant of importeur van de geleverde zaken. MHR Twente hanteerd de voorwaarden van de fabrikant of importeur en werkt volgens deze voorwaarden. Bij deze garantie gelden de door de fabrikant of importeur bepaalde voorwaarden en uitsluitingen.

III. Eventuele terugzending van zaken aan of van de afnemer geschiedt voor rekening en risico van de afnemer. MHR Twente aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voorzover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door MHR Twente op te geven adres worden afgeleverd in de originele staat waarin MHR Twente deze zaken aan de afnemer afleverde.


7 Uitsluitingen:

I. Wanneer koper achterstanden in betaling heeft behoeft MHR Twente pas werkzaamheden uit te voeren wanneer de achterstallige betalingen zijn voldaan.  

II. MHR Twente is niet aansprakelijk voor schade vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk laten uitvoeren van een opdracht.

III. MHR Twente is niet aansprakelijk voor bedrijfs- en/of gevolgschade.

IV. Koper is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het in goede staat van dienst houden van de geleverde zaak. MHR Twente is nooit aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de geleverde zaak aan koper of aan derden.

V. Aan specificaties en afmetingen op de website kunnen geen rechten worden ontleend, de fabrikant kan hierin wijzigingen hebben aangebracht.

8 Overmacht:

I. In geval van overmacht is MHR Twente bevoegd zijn verplichtingen met betrekking tot levering, service en/of garantie geheel of gedeeltelijk op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden, zonder enigerlei vergoeding van schade, kosten en interesten aan koper gehouden te zijn.

II. Onder omstandigheden als bedoeld onder I. vallen in ieder geval staking, overheidsmaatregelen bij een epidimie of pandemie, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie, transportonmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van MHR Twente alsmede hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, uitsluitingen of andere arbeidsstoornissen en gebeurtenissen welke door MHR Twente redelijkerwijs niet te verzekeren zijn.


9 Aansprakelijkheid:

I. MHR wijst koper erop dat door technische veranderingen en/of opvoeren het voertuig niet meer verzekerd is en er geen enkele aanspraak op garantie meer gemaakt kan worden. Uiteraard zijn verder alle bepalingen en voorwaarden van de verzekeringsmaatschappij van toepassing.

II. Indien een medewerker van MHR Twente tijdens een proefrit een ongeluk veroorzaakt en de scooter blijkt om welke reden dan ook niet verzekerd te zijn dan is koper volledig aansprakelijk voor alle ontstane schade.

10 Alarmsystemen:

I. MHR Twente is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het niet of niet goed functioneren van het geleverde alarmsysteem.

II. MHR Twente garandeert niet dat een alarmsysteem diefstal of verduistering te allen tijde kan voorkomen. MHR Twente sluit enige aansprakelijkheid in deze dan ook volledig uit.

11 Helmen:

I. De door MHR Twente geleverde helmen zijn voorzien van een Europees goedkeuringsmerk. Voor een zo optimaal mogelijk veiligheid dient een helm altijd goed vastgemaakt te worden.

II. Hoewel het dragen van de door MHR Twente geleverde helmen de kans op hoofdletsel aanzienlijk verkleint, kan er door de aard van het ongeluk toch letsel optreden aan de drager van de helm. MHR Twente sluit enige aansprakelijkheid in deze dan ook volledig uit.

12 lease:

I. De door MHR Twente en de financieringsmaatschappij Scooterflex en Numotorrijden aan particulieren aangeboden leasevorm betreft een financial leasevorm. Bij deze leasevorm is koper direct bij aflevering eigenaar van de geleverde zaak en ook als zodanig aanspreekbaar.

II. Betalingen aan door de financieringsmaatschappij versterkte financieringen of leaseconstructies dienen te allen tijde aan de betreffende financieringsmaatschappij voldaan te worden. Hierbij gelden de voorwaarden die vermeld zijn bij de overeenkomst van de financieringsmaatschappij.

13 Toetsing en registratie BKR:

I. Elke lease-aanvraag wordt getoetst bij BKR te Tiel. Ook vindt een registratie plaats bij BKR te Tiel. Elke lease-aanvraag wordt daarnaast via het interne systeem van de financieringsmaatschappij beoordeeld. De financieringsmaatschappij bepaalt wanneer een lease-aanvraag wordt goedgekeurd of afgewezen.

14 Schade:

Schade ontstaan door ondeskundig sleutelen of schade ontstaan door aanrijding, ongeval of val zijn altijd voor rekening van koper.

15 Controle op functionering en veiligheid:

I. Koper dient vóór elk gebruik van de scooter door hem of haar of een derde partij te controleren of de scooter deugdelijk functioneert en voldoet aan de wettelijke eisen om deel te nemen aan het verkeer. MHR Twente wijst elke verantwoording in deze dan ook af.

II. Eigenaar dient het oliepeil tijdig te controleren. Door een te laag oliepeil kan motorschade ontstaan en dit valt niet onder de garantie.

16 Algemeen:

I. MHR Twente levert de door haar gevoerde producten en diensten in geheel Nederland en België. Met betrekking tot de door MHR Twente geleverde producten wordt een onderscheid gemaakt wat betreft woonplaats betreffende de bezorgkosten.

17 Nietigheid:

I. Indien één van de bedingen in deze Algemene Voorwaarden nietig wordt geoordeeld, heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bedingingen van deze Algemene Voorwaarden.

18 Geschillen:

Alle geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie beoordeeld worden door de stichting webwinkelkeur, MHR Twente zal zich bij de uitspraak van deze partij neerleggen.

19 Betaling:

I. Betaling dient, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, online te geschieden voor de feitelijke aflevering van de zaken of voor het verrichten van de overeengekomen diensten. 

II. In behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

III. Het geleverde blijft tot aan de volledig betaling eigendom van MHR Twente.


20 Privacy:

Door onze klanten aan ons beschikbaar gestelde prive gegevens van welke aard dan ook worden alleen door ons gebruikt voor het doel waarvoor deze ons ter beschikking zijn gesteld, deze vertrouwelijke gegevens worden door ons niet aan derden beschikbaar gesteld of verhandelt en zijn ook niet voor derden toegankelijk.

21 Herroepingsrecht:

Bij levering van producten:

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de   dag  na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.  

4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit. Bij levering van diensten:

5. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

6. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door MHR Webshop bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

22 Kosten in geval van herroeping:

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

23 Uitsluiting herroepingsrecht:

1. MHR Webshop kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 

24 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen.

25 De prijs:

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is MHR Webshop niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

26 Klachtenafhandeling:

1. We raden U aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar klantenservice@scootermarktplaats.com. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.